Bloembinderij Blom

Welkom op de webshop van Blom! 

 

Blom is een bloembinderij in het Friese dorpje Stiens. Wij vinden service, kwaliteit en creativiteit belangrijk! Voor het rouwarrangement kunt u telefonisch contact opnemen met 06-16545201. Voor al uw gelegenheidsbloemwerk staan wij voor u klaar! Wij zijn gespecialiseerd in rouwbloemwerk. 

 Wij bezorgen onder andere in 't Haantje, Alde Leie / Oude Leije, Bartlehiem, Britsum, Feinsum / Finkum, Hyum / Hijum, Jelsum, Koarnjum / Cornjum, Stiens, Tichelwurk, Vrouwbuurtstermolen, Abbengawier / Abbenwier, Aegum / Eagum, Domwier, Dronrijp, Friens, Goutum, Grouw / Grou, Hempens / Himpens, Hoek, Idaard / Idaerd, Irnsum / Jirnsum, Leeuwarden / Ljouwert, Lekkum, Miedum, Naarderbuorren, Noordeind / Noardein, Roordahuizum / Reduzum, Snakkerburen / Snakkerbuorren, Swichum, Teerns / Tearns, Tjaard, Tsienzerbuorren, Vierhuis, Warga / Wergea, Warstiens, Wartena / Warten, Wirdum / Wurdum, Wytgaard / Wijtgaard, ,Zuiderburen, Aalsum, Anjum, Augsbuurt, Blije, Bornwird, Brantgum, Burdaard, Burum, Dokkum, Ee, Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hiaure, Holwerd, Jannum, Jislum, Jouswier, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Lichtaard, Lioessens, Marrum, Metslawier, Moddergat, Morra, Munnekezijl, Nes Noardeast-Fryslan, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum FR, Oudwoude, Paesens, Raard, Reitsum, Ternaard, Triemen, Veenklooster, Waaxens, Wanswert, Warfstermolen, Westergeest, Wetsens, Wierum, Zwagerbosch en Rinsumageest.

 

Het kan zijn dat uw bestelling door een andere bloemist wordt bezorgd.

 Hieronder kunt u op de knop Bloemen bestellen klikken om een boeket of boeketje bloemen of een bloemstuk te bestellen.

 

We make your wishes come true!